Doprava zdarma po ČR nad 2500Kč/Doprava zdarma do EU států nad 3900Kč
Doprava zdarma po ČR nad 2500Kč/Doprava zdarma do EU států nad 3900Kč
  • 0
Doprava zdarma po ČR nad 2500Kč/Doprava zdarma do EU států nad 3900Kč

GDPR

Informace poskytované subjektu údajů v souladu s čl. 13 GDPR (dále jen „Informace“)

Společnost Gnb nine s.r.o., IČ:  09053581 , sídlem:  Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno , zapsaná v obchodním rejstříku  C 116704 vedená u Krajského soudu v Brně coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. s účinností od 20.3.2020 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které v mnoha směrech nahrazuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Dle čl. 13 Nařízení je správce osobních údajů povinen v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů (tedy Vám) tyto níže uvedené informace, které Vám proto tímto coby subjektu údajů sdělujeme:

1) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost  Gnb nine s.r.o., IČ:  09053581, sídlem:  Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku  C 116704 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen “Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou – adresa:  Nádražní 1622/13D, 692 01 Mikulov, email: info@gnbnine.com , tel.: +420  725 974 792

2) Účel a právní titul zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb či zboží uzavřené prostřednictvím internetové stránky www.gnbnine.com , dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy s dalšími subjekty údajů (zaměstnanci, dodavatelé) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění této smlouvy.

Osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména vymáhání případných vzniklých pohledávek ze smluv uzavřených se subjektem údajů. Dále mohou být osobní údaje subjektů údajů zpracovávány k využití přímého marketingu (tj. k zasílání nabídek o produktech, informací o nových produktech) a to na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení právo vznést vůči Správci námitku dle čl. 21 Nařízení. Správce v případě vznesení této Námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje jsou zpracovávány ze strany Správce také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům), pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

3) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud bude Správce zpracovávat osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (např. pro marketingové účely), má subjekt údajů (tedy Vy) právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl Vámi udělen, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy info@gnbnine.com , či telefonicky na číslo: +420  725 974 792 .

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

4) Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

Zpracovateli / příjemci osobních údajů jsou zejména (neplatí pro údaje o zdravotním stavu, které nejsou poskytovány žádnému subjektu):

  • státní orgány a další instituce v rámci zákonných povinností, zejména orgány státní správy, soudy, správce daně, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení, exekutoři, notáři, Česká asociace pojišťoven, pojišťovny);
  • společnost spravující informační systém Správce a společnost zajišťující Správci IT servis;
  • s předchozím souhlasem nebo na příkaz subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům.

5) Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a zpracování na základě automatizovaného zpracování

Osobní údaje námi zpracovávané nejsou předávány do zahraniční či jakékoliv mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování.

6) Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení má subjekt údajů (tedy Vy) dále tyto práva, která může vykonat vůči Správci buď, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy info@gnbnine.com , či telefonicky na číslo: +420  725 974 792 a Správce je povinen mu na tuto žádost odpovědět ve lhůtě 1 měsíce.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o těchto výše uvedených právech Subjektu údajů a jejich výkonu jsou k dispozici na webových stránkách www.gnbnine.com potažmo Vám budou předány kdykoliv v pracovní době na pobočce Správce.

V Brně dne 20.3.2020